Quay lại

Bản Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm