Quay lại

TP.HCM đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu về phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND Thành phố phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định; 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên…

Bên cạnh đó, 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID); 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế. Tối thiểu 50% trong tổng số đối tượng được hưởng chế độ chính sách trợ cấp an sinh xã hội được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt; Thực hiện kiểm tra, khảo sát nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 tối thiểu 40% các cơ quan đơn vị, 20% xã, phường, thị trấn; kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

UBND TP.HCM đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại; xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, văn bản về định danh và xác thực điện tử. Thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM; theo dõi, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để trễ hẹn nhiều hồ sơ.

Đồng thời, tập trung thực hiện số hóa, làm sạch, làm giàu dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” đáp ứng kịp thời yêu cầu đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, Hệ thống định danh và xác thực điện tử... với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM để phục vụ công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Mặt khác, đảm bảo nguồn nhân lực các cấp, nhất là cấp xã đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nhân lực; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ban hành; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06…

Nguồn: TBKTVN